Aká je budúcnosť detskej pohotovoti v Ružomberku?

Aká je budúcnosť detskej pohotovoti v Ružomberku?

RedakciaAktuality17.7.2022

V roku 2018 došlo k zmene organizovania Ambulantnej pohotovostnej služby (APS) a následne Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo výberové konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie APS.

V Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) sa do výberového konania na poskytovanie APS prihlásili len štyria poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Úspešní uchádzači, organizátori, mohli využiť služby lekárov primárneho kontaktu, ktorí sú v zmysle zákona povinní slúžiť. To je i prípad detskej APS v Ružomberku.

Lekárov je málo

Celý proces zabezpečenia APS je v kompetencií ministerstva zdravotníctva. „Samosprávny kraj vstupuje do procesu iba v prípade, keď prevádzkovateľ oznámi samosprávnemu kraju, že nie je schopný samostatne zabezpečiť rozpis APS a to sa stalo 16. 6. 2022, kedy pediatri oznámili vypovedanie zmluvy pre organizátora – APS pre deti a dorast v Ružomberku,“ povedala Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK.

Koncom júna ŽSK zvolal pracovné stretnutie k riešeniu problému. Pozvaní boli privátni detskí lekári, prednosta a primár detského oddelenia z ÚVN Ružomberok i hlavná odborníčka SR pre pediatriu.

„V diskusii sa ukázal ako najzávažnejší problém personálne poddimenzovanie a preťaženie pediatrov, čo vyústilo do vypovedania služieb,“ dodala Pekarčíková.

Organizátor prejavil záujem o nadviazanie spolupráce aj s lekármi z oddelenia v ÚVN Ružomberok, ktoré však tiež nemá dostatok personálnych kapacít na riešenie daného stavu.

Upozornili, že sa jedná o problém organizátora a lekárov primárneho kontaktu a zabezpečenie APS nie je v kompetencii UVN.

Najlepšie je mať pohotovosť v nemocnici

„Problém počtu pediatrov nie je problémom len v Žilinskom kraji, ale na celom Slovensku, a bohužiaľ, bude sa vzhľadom na ich vysoký priemerný vek ešte stupňovať. Aj preto do budúcnosti existuje obava z udržania pevných bodov APS. No tak ako sme nečakali kedy problém v Ružomberku vyrieši ministerstvo a konali sme, nebudeme čakať ani pri iných problémoch,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Ako veľmi dôležité vnímajú všetci odborníci nevyhnutnosť vzdelávať verejnosť, rodičov, vo veci opodstatnenosti návštev na APS. Zároveň si organizátor musí uvedomiť mieru svojho záväzku, zodpovednosti a povinnosti v napĺňaní poverenia vo vzťahu k zabezpečeniu APS pre verejnosť.

„Z pohľadu ŽSK je najvhodnejšie riešenie zabezpečovať APS pri ústavných zdravotníckych zariadeniach, jej sprofesionalizovanie a adekvátne ohodnotenie slúžiacich lekárov. O uvedenej skutočnosti sme proaktívne informovali minsterstvo zdravotníctva v záujme spoločného riešenia vzniknutej situácie,“ dodáva Jurinová.

Pomôže aj vojenská nemocnica

Organizátorka detskej pohotovostnej služby Janka Nosková požiadala vo štvrtok ŽSK o rozpis služieb na ambulantnú detskú pohotovosť v Ružomberku v plnom rozsahu. V rozpise na nasledujúci mesiac sú zaradení lekári primárneho kontaktu z okresu Ružomberok, v priemere to vychádza 4 až 5 služieb na jedného lekára v danom mesiaci.

Hovorkyňa vojenskej nemocnice potvrdila, že pediatrom, ktorí prejavia ochotu slúžiť na APS, to nemocnica umožní. „Ale prvoradou úlohou je zabezpečenie starostlivosti o našich pacientov v nemocnici.“

Podľa nej by mohlo ísť o niekoľko služieb mesačne, no väčšinu služieb si bude musieť APS zabezpečiť ambulantnými detskými lekármi.

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Hurbanova 5, Ružomberok, (Nosko Health Prevention, s.r.o.)

Pondelok: 16:00-22:00

Utorok: 16:00-22:00

Streda: 16:00-22:00

Štvrtok: 16:00-22:00

Piatok: 16:00-22:00

Sobota: 7:00-22:00

Nedeľa: 7:00-22:00

Od 22:00 do 7:00 pacientov ošetruje detská klinika ÚVN Ružomberok, Považská 1380/2, číslo telefónu: 044/4382355

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia