Blíži sa zápis do prvého ročníka základnej školy

Blíži sa zápis do prvého ročníka základnej školy

RedakciaAktuality22.3.2022

Zápisy detí do prvých ročníkov sú tu už čoskoro. Mesto tento rok očakáva na zápisoch 246 detí, ktoré majú trvalý pobyt v Ružomberku. Minulý rok sa zápisu zúčastnilo 323 detí a do 1. ročníka nastúpilo 271 žiakov.

Každý rodič je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok do 31. 8. a dosiahne školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt („spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. V prípade, že dieťa bude navštevovať inú základnú školu ako na území mesta Ružomberok (SR aj zahraničie), je potrebné doručiť Rozhodnutie o prijatí žiaka na Mesto Ružomberok, Oddelenie školstva a športu.

Na zápis je potrebné si priniesť občiansky preukaz oboch rodičov, rozhodnutie súdu v prípade striedavej starostlivosti rodičov, originál a 1 kópiu rodného listu, prihlášku k zápisu (elektronická prihláška) - rodičia vyplnenú elektronickú prihlášku podpíšu v škole v deň zápisu. Na prihláške je potrebný podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Je možné požiadať aj o odklad a dať dieťa do školy o rok neskôr, a to po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa následne ostáva v materskej škole.

Termíny zápisov detí do 1.ročníka

Základná škola

Školská 7

034 03 Ružomberok-Biely Potok

7.04.2022 od 13:00 do 16:00 hod.

Základná škola

Bystrická cesta 14

034 01 Ružomberok

7.04. 2022 od 14:00 do 18:00 hod.

elokované pracovisko Dončova

7.04. 2022 od 14:00 do 18:00 hod.

Základná škola Andreja Hlinku

Černovských martýrov 29

034 06 Ružomberok

7.04. 2022 od 13:00 do 17:30 hod.

Základná škola

Klačno 4/2201

034 01 Ružomberok

7.04. 2022 od 14:00 do 18:00 hod.

Základná škola

Sládkovičova 10

034 01 Ružomberok

7.04 2022 od 12:00 do 16:00 hod.

Základná škola

Zarevúca 18

034 01 Ružomberok

7.04. 2022 od 13:00 do 18:00 hod.

Základná škola sv. Vincenta:

Nám. A. Hlinku 22

034 01 Ružomberok

4.04. 2022 od 14:00 do 17:00 hod

5.04. 2022 od 14:00 do 17:00 hod

Súkromná základná škola

Bystrická cesta 192

034 01 Ružomberok

1.04.2022 od 13:00 do 18:00 hod.

Stanislava Bruk Lucká

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia