Detská pohotovosť v Ružomberku sa neruší

Detská pohotovosť v Ružomberku sa neruší

RedakciaAktuality14.7.2022

V prípade ďalších komplikácii pristúpi Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) k rozpisu služieb lekárov. Informovala o tom portál www.zijemvrk.sk hovorkyňa ŽSK Eva Lacová. Ružomberskú detskú pohotovosť mali zrušiť, lebo tam slúžiaci lekári dali výpoveď z dôvodu svojich veľkých nadčasov. O tomto ich počine informovala verejnosť prevádzkovateľka APS MUDr. Jana Nosková. Táto už požiadala ŽSK o rozpis pohotovostných služieb pred ambulantnú detskú pohotovosť v Ružomberku v plnom rozsahu. „V rozpise na nasledujúci mesiac sú zaradení lekári primárneho kontaktu z okresu Ružomberok, v priemere to vychádza štyri až päť služieb na jedného lekára v danom mesiaci,“ uviedla E. Lacová.

Vytorenie siete pohotovostí

Ešte v roku 2018 došlo v zmysle novej legislatívy, s ktorou ŽSK nesúhlasil a pripomienkoval ju, k zmene organizovania APS a následne Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo výberové konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej APS. Vytvorenie siete bolo ustanovené na pevné body v spádovom území (vyhláška MZ SR číslo 22/2018 Z. z.).

V celom Žilinskom kraji sa do výberového konania na poskytovanie APS prihlásili len štyria poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, čo potvrdilo obavu kraja z nedostatočného zabezpečenia detskej APS v regiónoch. Úspešní uchádzači, organizátori, sa podpisom povolenia zaviazali zabezpečiť tak materiálno technické aj personálne zabezpečenie služieb v APS. Mohli využiť služby lekárov primárneho kontaktu, ktorí sú v zmysle zákona povinní slúžiť. To je i prípad detskej APS v Ružomberku.

„Po tom ako sa ukázalo, že kraj nie je dostatočne pokrytý APS začal okamžite komunikovať s MZ SR s cieľom nájsť možnosti pre stabilizáciu ďalších APS v regiónoch. Najrozumnejšie z hľadiska odbornosti a stabilizácie služby APS bolo pre kraj zriadiť APS pri zdravotníckych zariadeniach - nemocniciach, kde má pacient zabezpečené i všetky dostupné vyšetrovacie zložky – RDG alebo laboratórne a zároveň aj rýchlu dostupnosť k urgentnému príjmu, ak by lekár v APS vyhodnotil potrebu hospitalizácie pacienta. Následne na základe viacerých rokovaní MZ SR všetky naše nemocnice dostali poverenie na prevádzkovanie APS v regiónoch, kde neboli prihlásení žiadni záujemcovia a po komunikácii s nemocnicami sme začali pripravovať ambulancie APS, ktoré fungujú dodnes,“ uviedla Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK.

ŽSK vstúpil do rozvrhu služieb

Celý proces zabezpečenia APS je v kompetencií MZ SR. „Samosprávny kraj vstupuje do procesu iba v prípade, keď prevádzkovateľ oznámi samosprávnemu kraju, že nie je schopný samostatne zabezpečiť rozpis APS a to sa stalo 16. júna 2022, kedy oznámili pediatri (doručené na Úrad ŽSK 23.6.2022) vypovedanie zmluvy pre organizátora – APS pre deti a dorast v Ružomberku. Na základe uvedeného Úrad začal aktívne komunikovať s krajskou odborníčkou i hlavnou odborníčkou SR pre pediatriu. Dňa 28.6.2022 zvolal pracovné stretnutie k riešeniu problému s APS pre deti a dorast v okrese Ružomberok. Pozvaní boli privátni detskí lekári, prednosta a primár detského oddelenia z ÚVN Ružomberok i hlavná odborníčka SR pre pediatriu. Cieľom stretnutia bolo detailne spoznať dôvody vypovedania zmluvy pre organizátora APS, popísať aktuálny stav a spoločne nájsť riešenie. V diskusii sa ukázal ako najzávažnejší problém personálne poddimenzovanie a preťaženie pediatrov, čo vyústilo do vypovedania služieb,“ dodala Pekarčíková. Organizátor prejavil záujem o nadviazanie spolupráce aj s lekármi z oddelenia v ÚVN Ružomberok, ktoré však tiež nemá dostatok personálnych kapacít na riešenie daného stavu. Upozornili, že sa jedná o problém organizátora a lekárov primárneho kontaktu a nie je v kompetencii UVN zabezpečenie APS. Deklarovali však snahu byť ústretoví v prípade záujmu zo strany lekárov oddelenia, ktorým umožní mimo služby v ÚVN poskytovať svoje služby pre APS.

Ako ďalej objasnila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Problém počtu pediatrov nie je problémom v Žilinskom kraji, ale na celom Slovensku, a bohužiaľ, bude sa vzhľadom na ich vysoký priemerný vek ešte stupňovať. Aj preto do budúcnosti existuje obava z udržania pevných bodov APS. No tak ako sme nečakali kedy problém v Ružomberku vyrieši ministerstvo a konali sme, nebudeme čakať ani pri iných problémoch.“

Pohotovosti v zdravotníckych zariadeniach

ŽSK si potvrdil správnosť rozhodnutia umiestniť APS pri ústavných zdravotníckych zariadeniach (v nemocniciach), kde je priama dostupnosť na zobrazovaciu a laboratórnu diagnostiku a zároveň nadväznosť v prípade potreby na urgentný príjem, prípadne na lekárenskú starostlivosť. S takýmto návrhom súhlasia aj pediatri primárneho kontaktu, keďže si uvedomujú význam lokalizácie, zároveň deklarujú ochotu slúžiť a zabezpečiť tak dostupnosť APS pre verejnosť. Ako veľmi dôležité však vnímajú všetci odborníci nevyhnutnosť edukovať verejnosť (rodičov) vo veci opodstatnenosti návštev na APS. Zároveň organizátor si musí uvedomiť mieru svojho záväzku, zodpovednosti a povinnosti v napĺňaní poverenia vo vzťahu k zabezpečeniu APS pre verejnosť. „Z pohľadu ŽSK je najvhodnejšie riešenie zabezpečovať APS pri ústavných zdravotníckych zariadeniach, jej sprofesionalizovanie a adekvátne ohodnotenie slúžiacich lekárov. O uvedenej skutočnosti sme proaktívne informovali MZ SR v záujme spoločného riešenia vzniknutej situácie,“ doplnila.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia