Horí prales vo Veľkej Fatre

Horí prales vo Veľkej Fatre

RedakciaAktuality22.7.2022

Požiar vznikol v Národnom parku Veľká Fatra na hrebeni v časti Chmelky. Hasičská technika sa tam nedostane.

„Keď sme prišli na miesto, oheň horel na viacerých miestach v ťažko dostupnom teréne, ani dvadsaťkilogranový vak s vodou by som tam nevyniesol. Začali sme hasiť s pomocou jednoduchého náradia, keďže terén bol veľmi exponovaný a nebolo možné priviesť vodu. Je to prales s najvyšším piatym stupňom ochrany, platí tam zákaz vstupu, no našli sme tam ohnisko. Niekto tam musel byť,“ povedal veliteľ dobrovoľných hasičov z Liptovských Revúc Maroš Macík.

Od 24. júna je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, ktorý, okrem iného, zakazuje zakladať oheň v týchto miestach.

Profesionálom pomáha približne 14 miestnych dobrovoľných hasičov. Ich úlohou je riadiť dopravu a hlavne zabezpečiť hlavne vodu do bambivakov na futbalovom ihrisku, odkiaľ ju vyvážajú vrtuľníkom k požiaru.

Na miesto bola vyslaná prieskumná skupina z Modulu pozemného hasenia z Banskej Bystrice s dronom, s ktorým spresnili polohu a rozlohu požiaru na 8400 metrov štvorcových. Hasiči na mieste lokalizovali požiar a odstraňovali popadané stromy z miest možného rozšírenia požiaru. Včera, krátko po deviatej hodine večer, riadiaci dôstojník na mieste rozhodol, že hasenie požiaru pomocou vrtuľníka bude začínať od ôsmej hodiny ráno.

„Dnes ráno určení hasiči z Modulu pozemného hasenia zlanili z vrtuľníka na miesto požiaru. Vrtuľník dopravuje pre nich vodu. Momentálne zasahuje 15 profesionálnych a päť dobrovoľných hasičov so štyrmi kusmi hasičskej techniky a vrtuľníkom ministerstva vnútra,“ povedal krajský hovorca hasičov Michal Kypus.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Ružomberok od 24. 6. 2022 od 15:00 hod do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä:

- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

- zakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach, kde k jeho rozšíreniu, čiže aj spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

- zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,

- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

- prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,

2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,

3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

- vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia