Májové nokturno v synagóge

Májové nokturno v synagóge

RedakciaAktuality23.5.2023

Predstavili sa tam študenti a učitelia Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity (KH PF KU)v Ružomberku. Koncertom sprevádzala doc. Janka Bednáriková.

V programe zazneli okrem iných skladby Franza Liszta Consolations v podaní klaviristky Judity Červeňanskej a Španielske tance od Moritza Moszkowského. Interpretovali ich na klavíri Rebeka Roziková a J. Červeňanská. Počas večera vážnej hudby účinkovali dve vokálne telesá, ktoré pracujú na KH PF KU Schola Cantorum Rosenbergensis a univerzitný spevácky zbor Benedictus. Ich úlohou je účinkovať na slávnostných spoločenských i náboženských podujatiach univerzity, ale aj reprezentovať KU na domácich i zahraničných koncertoch, súťažiach a festivaloch.

V projektovej činnosti pracovníkov KH PF KU sa odzrkadľuje ich angažovanosť, kompetentnosť, umelecká a vedecko-výskumná aktivita. Ovocím riešenia projektov sú početné publikácie (notové edície, monografie, zborníky, vedecké a odborné články v časopisoch), verejné prezentácie skúmaných hudobných diel hlavne sakrálneho charakteru, nahrávky týchto diel na CD nosičoch, rozvoj infraštruktúry v podobe nových hudobných nástrojov (ľahkoovládateľné a ľudové nástroje, dvojmanuálový píšťalový organ) a IKT, ako aj nákup nových knižných a notových publikácií do univerzitnej knižnice.

Vo vedeckovýskumnej činnosti členovia katedry aktívne vystupujú na domácich i zahraničných konferenciách. Odbornej verejnosti predkladajú výsledky svojej práce zamerané na problematiku dejín slovenskej hudby 19. a 20. storočia, liturgickej hudby, hudobno-výchovného procesu (modernizácia, kreativita, hodnotenie, integrované postupy, hudobné hry) a hlasovej výchovy. Katedra hudby sa podieľa na príprave vysokoškolských učebných textov.

Popri pedagogickej a vedeckovýskumnej práci sa členovia KH PF KU sa venujú rozsiahlej umeleckej činnosti. Ide o sólové spevácke, klavírne a organové vystúpenia doma i v zahraničí, korepetítorskú a dirigentskú činnosť, hru v komorných telesách, nahrávky v rozhlase a pod.

Tohtoročný koncert Májové nokturno bol venovaný pamiatke Petra Hochela (1976-2023), ktorého život bol úzko spätý s KH PF KU, uviedla v príhovore J. Bednáriková. Jeho tvorbu si pripomenuli skladbou De profundis, ktorá interpretovala speváčka Miriam Žiarna. Na klavíri ju sprevádzala Zuzana Záhradníková.

P. Hochel bol mnohostrannou hudobnou osobnosťou, v ktorej sa spájali aktivity skladateľa, koncertného umelca, hudobného historika a teoretika, publicistu, pedagóga. Ako skladateľ má za sebou spoluprácu s mnohými pedagógmi, inštitúciami, súbormi a sólistami (Slovenská filhramónia, Sinfonietta Bratislava, Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave, Orchester Viva Musica, Ľudová hudba Miroslava Dudíka, Bratislavský chlapčenský zbor, Detský mládežnický zbor SRo, spevácky zbor Caens, vokálna skupina Harmony Friends, Baynov Ensemble, Nemecko, Cuarteto Capriccio, Španielsko, speváci M. Dvorský, A. Zimániyová).

Ako klavírista – korepetítor absolvoval vyše dvesto koncertných vystúpení doma i v zahraničí (Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko, Anglicko, Fínsko, Švédsko, Chorvátsko, Lotyšsko), vrátane účasti na BHS 2002, či Medzinárodného festivalu Petra Dvorského a ako klavirista a korepetítor je nositeľom viacerých ocenení.

Bol dlhoročným spolupracovníkom Opery ŠDKE, dramaturgicky spolupracoval na viacerých operných inscenáciách – Grófka Marica (2014), Trubadúr (2015), Alcina (2016), Bohéma (2016), Noc v Benátkach (2017), Falstaff (2017), Hoffmannove poviedky (2018), Netopier (2018), Don Giovanni (2018), Samson a Dalila (2019), Otello (2019) a Fidelio (2020) a autorsky sa podieľal aj na príprave textov do bulletinov niektorých predstavení. V rokoch 2006 až 2017 bol pedagógom hudobnej teórie a dejín hudby na KH PF KU.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia