Mesto oceňovalo učiteľov

Mesto oceňovalo učiteľov

RedakciaAktuality28.3.2022

Ceny učiteľom odovzdal prímátor mesta Igor Čombor spoločne so zástupcom primátora Michalom Lazárom a vedúcou oddelenia školstva a športu Jankou Lokajovou. Na úvod prítomných potešili umeleckou vsuvkou žiak zo Základnej školy, Bystrická cesta, elokované pracovisko Dončova, Matúško Rakučák a na klavír zahrala žiačka Základnej umeleckej školy, Ľudovíta Fullu Sofia Kovačíková.

Dnes je deň, keď si každoročne pripomíname narodenie učiteľa národov Jana Amosa Komenského, deň, ktorý je spoločným sviatkom všetkých učiteľov. Poslanie dobrého učiteľa či učiteľky skvele vystihuje Komenského odkaz, ktorý hlásal, že dobrá škola robí človeka lepším. Poslanie pedagóga v sebe zahŕňa povinnosť a potrebu odovzdávať mladej generácii poznanie a životné skúsenosti, vychovať z našich detí skutočné osobnosti, učiť ich slušnosti a čestnosti.

Mesto Ružomberok udelilo Cenu primátora mesta pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky v oblasti výchovno – vzdelávacieho procesu dvom pedagogičkám. Prvou bola Katarína Novotná riaditeľka z Materskej školy v Klačne, ktorá pracuje v školstve už štvrté desaťročie. Za jej dlhoročnú pedagogickú prax prešlo jej rukami nespočetné množstvo detí. Zamestnanie je pre ňu nielen povolaním, ale hlavne poslanie, ktoré vykonáva s láskou, trpezlivosťou, srdečnosťou a pokorou.

Janka Žuffová je učiteľkou na Materskej škole Bystrická cesta. V školstve odpracovala dlhých 39 rokov. Od roku 1991 po súčasnosť pracuje v Materskej škole Bystrická cesta . Dlhodobo a zodpovedne plní povinnosti zástupkyne ako aj predsedníčky rady školy. Úspešne koordinovala projekty ako napríklad Škola podporujúca zdravie, Kocka zdravia - ochrana života a zdravia detí v predškolskom veku. Odborne a inovatívne vykonávala činností spojené s pedagogickou praxou mladších učiteľov ako aj študentov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorým ochotne pomáhala a odovzdávala svoje bohaté skúsenosti.

Primátor mesta tiež viacerým pedagógom udelil Pamätný list pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov. Medzi týmito ocenenými boli Kvetoslava Veselovská z Materskej školy Biely Potok, ktorá je od roku 1979 pedagogickým zamestnancom školstva. Prevažnú väčšinu zo svojich štyridsiatich troch rokov praxe pôsobí na pracovisku Materskej školy v Bielom Potoku ako učiteľka.

Božena Juriňáková dlhé roky pôsobí na Materskej škole Antona Bernoláka. Jej rukami prešlo niekoľko generácií, ktoré si ju pamätajú dodnes ako výbornú, starostlivú, obetavú a chápajúcu učiteľku, vždy pozitívne naladenú, ochotnú podať pomocnú ruku, či pohladiť a pofúkať detské boliestky. Posledné desaťročie pracuje ako zástupkyňa riaditeľky.

Janka Volemanová z Materskej školy Černová pracuje v školstve 38 rokov. Najvýznamnejší pracovný úspech zaznamenala pri účasti materskej školy v medzinárodnom projekte Eurorozprávky, kde predviedla veľké nasadenie a tvorivého ducha. Mária Madzurová pracuje ako učiteľka Materskej školy Štefana Moyzesa. Počas svojho 42-ročného pôsobenia dosahuje vynikajúce výsledky vo výchovno-vyučovacom procese.

Zdenka Remeňová z Materskej školy Riadok je osobnosť, z ktorej vyžaruje vrelosť a priateľstvo, emocionálna stabilita, sebadôvera, racionálny prístup k životným situáciám a schopnosť rýchlo sa prispôsobiť zmenám. Jej láskavými rukami a materinským pohľadom prešlo už nemalé množstvo detí. Zuzana Fileková zo Základnej školy Bystrická cesta začínala svoju pedagogickú prax v roku 1997 ako učiteľka 1. stupňa. Od roku 2001 učí v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Zapája sa do rôznych projektov, webinárov, odborných programov. V súčasnosti vedie na našej škole Prokekt ERASMUS+, kde participuje na zmodernizovaní vnútorných procesov na škole cez nastavenie modernej cesty rozvoja učiteľa.

Vladimíra Filippová zo ZŠ Klačno získala kvalifikáciu získala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako učiteľka matematiky a biológie rozvíja u žiakov hlavne logické myslenie a vedie žiakov k využívaniu nadobodnutých vedomostí v praktickom živote. Dlhé roky organizuje matematické súťaže a olympiády, spolupodieľa sa na úspešných projektoch školy. Lenka Macáková pôsobí od roku 2010 na Základnej škole Zarevúca ako učiteľka biológie a geografie na II. stupni. Pravidelne pripravuje svojich žiakov na biologickú a geografickú olympiádu a pod jej vedením sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach okresných kôl. Od roku 2011 pôsobí ako koordinátor prevencie. Veľmi aktívne spolupracuje s externými organizáciami, ktoré sa zaoberajú týmito problémami, ako je Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Ružomberku a Nízkoprahové centrum PREROD.

Marek Kizak vyučuje na Základnej umeleckej škole Ľ. Fullu od roku 2009 hru na drevené dychové nástroje. Žiakov vedie k muzikálnosti, spoľahlivosti v hre a vynikajúcim výsledkom. Svedčia o tom mnohé umiestnenia žiakov na celoslovenských medzinárodných súťažiach. Pedagogická činnosť Mareka Kizaka zaznamenala významné úspechy aj v komornej hre s triom LUMINA. Má veľkú zásluhu aj na tom, že sa naše dychové oddelenie rozrástlo o kvalitnú saxofónovú sekciu. Tá sa tak stala podstatným ťahúňom školského dychového orchestra Ružomberský Band Junior.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia