Mesto začalo zber kuchynského odpadu

Mesto začalo zber kuchynského odpadu

RedakciaAktuality14.6.2021

Od januára tohto roku platí novela zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Jej cieľom je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti, ktorého sa u nás vyprodukuje neuveriteľných 500 tisíc ton, čo je okolo 100 kg na hlavu. Tento odpad končil prevažne na skládkach. Vznikalo značné riziko aj pre pozemné vody, ktoré predstavovalo ohrozenia zdravia občanov.

Ružomberok je väčším mestom s komplikovanou infraštruktúrou. Mesto nezačalo kuchynský odpad zbierať od 1. januára 2021, ale využilo šesťmesačnú lehotu, počas ktorej štát neuplatňoval sankcie. Počas prvých šiestich mesiacov podávalo žiadosti o finančné zdroje a zdokonaľovalo logistické procesy odvozu odpadu z našich kuchýň.

Ružomberský mestský úrad využil prvé mesiace roka na prípravu projektu. Projekt je rozdelený do niekoľkých etáp. Dôležitá je aj informovanosť a propagácia separovania kuchynského odpadu. V spolupráci s poslancami robil v uplynulých mesiacoch osvetu medzi obyvateľmi. Vytlačil 2000 letákov, na propagáciu uvedenej aktivity, využil sociálne siete, webové stránky mesta a jeho médiá.

V rámci etapy A začali v Ružomberku triediť aj kuchynský odpad na sídlisku Roveň. Obyvatelia by mali zbierať kuchynský biologický odpad do vlastnej samostatnej nádoby alebo do špeciálnych biologicky rozložiteľných vrecúšok, ktoré dostali od mesta a tie vhadzovať do špeciálnych zberných kontajnerov. Po vyhodnotení sa spustí etapa B, rozmiestenie kontajnerov a zber kuchynského odpadu v ostatných lokalitách mesta v rámci súčasných stojísk.

Za kuchynský odpad sa považujú tepelne upravené a neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu, ako aj starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky. Patria tam taktiež vajcia, potraviny po záručnej lehote, nedojedená strava, kosti, ale aj zvyšky kvetov.

Kuchynský odpad môžu občania vhadzovať aj bez vreciek, ak ho zbierajú do svojich nádob. Lokality s hnedými nádobami na bioodpad sú zverejnené na webovom sídle mesta Ružomberok.

Nádoby na kuchynský odpad sú odvetrávacími dvierkami a ochranným vonkajším krytom, ktorý zabraňuje prevráteniu človekom alebo zvieraťom. Zároveň mesto Ružomberok pripravuje dokúpenie technológie, ktorá by umožnila kuchynský odpad likvidovať priamo v ružomberskej kompostárni.

„V mesiacoch marec a november budeme tieto špeciálne kontajnery vyprázdňovať raz za sedem dní. V zimných mesiacoch december a február to bude každých 14 dní. Kuchynský odpad bude sa zhodnocovať v bioplynovej stanici. Momentálne naša kompostáreň nemôže nakladať s uvedeným odpadom a preto sme museli využiť externú firmu, ktorú sme vybrali verejným obstarávaním,“ uviedla referentka komunálnych služieb Mestského úradu v Ružomberku Ingrid Okálová. Doplnila, že ružomberská radnica doteraz na projekt dala 40 tisíc eur. a podala žiadosť o grant- finančnú podporu v sume približne 150 tis.€.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia