Mondi SCP zorganizovali Environmentálny deň

Mondi SCP zorganizovali Environmentálny deň

RedakciaAktuality17.11.2022

Tradičné stretnutie predstaviteľov regiónu a odborníkov v oblasti životného prostredia má za sebou ďalší úspešný ročník. Počas Envirodňa sa venovali rôznym témam súvisiacim nielen s papierenským podnikom ale aj so zdravým obyvateľov, ochranou životného prostredia a recykláciou odpadov. Stretli sa v hoteli Kultúra v Ružomberku.

Kotol na biomasu a buničina

„Dôležité je udržiavať kontakt s predstaviteľmi miestnej samosprávy a poskytovať aktuálne informácie. Do Envirodňa obvykle dáme témy zaujímavé pre starostov, pre samosprávy v regióne . Dnes sme odprezentovali výsledky Projektu 2000, zároveň ako ďaleko sme v príprave s novým kotlom na biomasu,“ povedal technický riaditeľ Mondi SCP Vladimír Krajči.

Projekt 2000 sa týka zvýšenia výroby buničiny , starostovia sa dozvedeli, ako dopadlo zhodnotenie skúšobnej prevádzky pred prechodom do trvalej prevádzky. „Musíme vyhodnotiť dáta, čísla, reálne dopady na životné prostredia a porovnať s tým, čo bolo v projekte, sme v limitoch čo sme sľúbili. Všetky namerané hodnoty dáme na Inšpekciu životného prostredia, ktorá vyhodnotí realizovaný projekt v rámci našej žiadosti.“

Pri kotle na biomasu predstavili výstupy z procesov hodnotenia vplyvov na životné prostredie – EIA. Na základe toho papierne pripravovali štúdie týkajúce sa emisných dopadov na zdravie a 11. novembra ich podali na ministerstvo životného prostredia. „Niekedy koncom roka by mali nasledovať verejné prerokovania v obciach,“ povedal Krajči.

Zopakoval informácie, ktoré odzneli pri prvej prezentácii zámeru modernizácie kotla na biomasu. „Nebudeme tu spaľovať komunálny odpad, ale bioodpad, ktorý vzniká pri spracovaní buničiny a bio kaly z čistiarne odpadových vôd v Hrboltovej. Umožní nám to byť ešte viac nezávislejší, maximalizovať výrobu.“

Technický riaditeľ odpovedal aj na otázku viceprimátora mesta Michala Lazára, ktorý sa zaujímal o to, či kotol bude mať dostatočnú kapacitu na to, aby dodával teplo odberateľom v Ružomberku. „Áno, a počítali sme aj s dostatočnou rezervou na plaváreň, bytovky aj na iných nových odberateľov.“

Ako sú na tom Liptáci zdravotne?

Na Envirodni vystúpil aj Peter Šimurka, v prezentácii s názvom Je odpad len nutným zlom? sa venoval obehovému hospodárstvu. „Praktickým prínosom je, že vec, ktorá bola v minulosti považovaná za odpad, ktorý je nutné zneškodniť a zaplatiť za to, sa v súčasnosti stáva komoditou, surovinou, za ktorú sú iné spoločnosti ochotné platiť. Tento prístup nie je možné aplikovať na všetky druhy odpadov, pretože stále existujú odpady, pre ktoré je z environmentálneho pohľadu najvhodnejšie ich zneškodnenie, prípadne energetické zhodnotenie.“

Porovnaniu rozdielov Slovenska s okresmi Ružomberok a Liptovský Mikuláš v zdravotnom upovedomením a správaní sa venoval Róbert Ochaba. Zo štúdie vyplynulo, že od roku 2013 zaznamenal pozitívne klesajúci trend výskytu ochorenia ischemickej choroby srdca, mozgovej porážky a následkov úrazov. Pozitívom je, že najviac dopytovaných sa venuje športu, až 3,5 hodiny týždenne. Naopak, negatívom je rapídne stúpajúci počet hodín strávených na sociálnych sieťach.

„Až 71 percent respondentov sa po psychickej stránke cíti celkom dobre, čo je nárast od roku 2013, pričom väčšina si myslí, že budúcnosť bude lepšia, no napriek tomu stúpa pocit nervozity,“ povedal Róbert Ochaba.

Epidémia covidu zapríčinila pokles hospitalizácií v nemocniciach aj ošetrení v ambulanciách. Od roku 2019 stúpa zaneprázdnenosť pre pracovné či školské povinnosti, čo ovplyvňuje zdravší životný štýl.

Merali tlak a cholesterol

Počas Environmentálneho dňa poskytovali v priestoroch hotela Kultúra bezplatné zdravotné merania pre verejnosť, v rámci snahy spoločnosti o prepojenie otázok životného prostredia so zdravím. Merali krvný tlak, z kvapky krvi určovali obsah cholesterolu, poskytovali poradenské služby v oblasti zdravia.

Prednostu Okresného úradu Emila Marettu potešilo, že reálne namerané údaje Projektu 2000 splnili očakávania a dokonca boli lepšie.

Starostu Stankovian Vladimíra Urbana zaujali emisie a odpadové vody. „Ale bolo to rýchlo, a informácií veľa. Bolo by dobre, keby som túto prezentáciu mal k dispozícii, aby som mal čas na dôkladné preštudovanie. Niečo by sme mohli uverejniť aj v našich obecných novinách.“

Na základe nedávnych komunálnych volieb sa počas tohto mesiaca udejú na obecných a mestských úradoch zmeny. Envirodňa sa zúčastnili nielen starostovia, ktorí vo funkciách ostávajú, možnosť rozlúčiť sa s kolegami využili končiaci šéfovia samospráv, zároveň predstavili svojich nástupcov.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia