Múzeum obohacuje aj svoj knižný fond

Múzeum obohacuje aj svoj knižný fond

RedakciaAktuality20.4.2023

Ponuka knižnice v sídelnej budove Liptovského múzea v Ružomberku sa opäť rozšírila. Vďaka finalizácii schváleného projektu Akvizícia literatúry pre knižnicu Liptovského múzea bola celková zbierka knižných zväzkov rozšírená o 72 titulov a o predplatné šiestich periodík.

Medzi najvýznamnejšie získané diela patrí publikácia Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku, ktorá mapuje vývoj a význam remeselnej výroby v období feudalizmu či publikácie venované životu a dielu umelcov Ladislava Mednyanszkeho a Kolomana Sokola. Tie poslúžia najmä pre potreby záujemcov o štúdium histórie, či slovenského výtvarného umenia. Medzi získanými dielami sa nachádzajú aj populárno-vedecké tituly určené pre laickú verejnosť. Tiež treba spomenúť predplatné regionálneho dvojtýždenníka My Liptov, mesačníka Historická revue a odborných periodík Pamiatky a múzeá, Slovenský národopis a Historický časopis.

Knižnica Liptovského múzea je odbornou regionálnou knižnicou pre verejnosť. Jej základy boli položené zároveň s budovaním sídla Liptovského múzea v roku 1912. Okrem zakúpených titulov obsahuje tiež knižné zbierky, ktoré darovali významné ružomberské rodiny počas zakladania knižnice. Knižnica v súčasnosti obsahuje viac než 23 000 zväzkov.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia