Nečakajú na reformu zhora, zmenu začínajú od seba

Nečakajú na reformu zhora, zmenu začínajú od seba

RedakciaAktuality20.7.2021

„Mladí ľudia sa dnes pripravujú na život zajtra v školách zo včera,“ začína prvú aktivitu školenia lektorka Gabriela Lojová. V laviciach, aj keď sú letné prázdniny, sedia vyučujúci, ktorí vnímajú, že vzdelávanie musí odrážať potreby žiakov – nielen povrchne a na papieri, ale s rešpektom k osobnosti a špecifikám mladých ľudí. Z učební je počuť angličtinu a zmes cudzích jazykov, účastníci sú okrem Slovenska aj zo Slovinska, Severného Macedónska, Lotyšska a Litvy.

Prebiehajúce školenie je jednou z aktivít Erasmus+ KA 2020 – SK01 – KA203 - 078306 projektu PF KU Upgrade with learner-centred approach (LCA). Prvý modul je orientovaný na dianie v triede, učitelia trénujú aktívne učenie sa žiakov, úpravu učebného obsahu, vedomostné a emocionálne domény, učia sa porozumieť triednej klíme, formovať vzťahy v triede a budovať vzťahy so žiakmi. Učitelia veria, že po absolvovaní vzdelávania budú klásť väčší dôraz na konkrétny úžitok zo vzdelávania pre žiakov v porovnaní s dôrazom na prebratie všetkých detailov zo zastaraných osnov. Druhý modul posilňuje vedenie a riadenie v duchu koncepcie Uč sa a veď.

„Učiteľ dokáže nadchnúť druhých a pomôcť im pochopiť mozaiku toho, čo tvorí dnešný svet. Zážitok z učenia sa a objavovania sveta zostáva s nami po celý život. Ak v nás učiteľ verí, podporuje nás a pomáha nám chápať súvislosti, seba aj druhých, tak nám do života prinesie bohatstvo na celý život“, hovorí lektorka Jana Chynoradská.

Na konci viac ako dvojročnej spolupráce deviatich partnerských organizácií z piatich krajín budú novoakreditované študijné predmety vyučované na učiteľských fakultách a model kvality LCA pre riaditeľov a učiteľov základných škôl.

Stanú sa ambasádormi prístupu orientovaného na učiacich sa

Učitelia, ktorí v lete absolvujú oba moduly výcviku, sa stanú podporovateľmi prístupu vo svojich školách a krajinách. „Pedagogická fakulta sa postupne stane školou vzdelávajúcou v koncepcii LCA, aby doplnila požiadavky zamestnávateľov do vzdelávacieho procesu,“ hovorí prodekanka fakulty Markéta Rusnáková, koordinátorka projektu. Školenia sa zúčastňujú piati vysokoškolskí učitelia z katedier sociálnej práce, katechetiky a matematiky, všetci sa zhodujú, že prístup LCA je vhodný na adaptáciu v prostredí vysokej školy.

Do projektu sa zapojilo aj šesť učiteliek zo základnej školy na Bystrickej triede v Ružomberku, ktorá je známa triedami s mimoriadne nadanými žiakmi., ale nielen nimi. Praktické poznatky plánujú začleniť do vyučovania od nového školského roku. „Školenie ma posúva vpred, otvára nové možnosti k medzinárodnej spolupráci a motivuje ma k osobnému rozvoju. Verím, že naša škola bude úspešne reprezentovať učenie zamerané na žiaka a bude školou s Learn and Lead pozitívnym nastavením,“ pridáva sa k rozhovoru Lenka Krasuľová, učiteľka ZS Bystrická.

„Dnešný svet praje spolupráci a inováciám, ktoré posúvajú kvalitu života na vyššiu úroveň. Oblasť školstva a vzdelávania prechádza vnútornou premenou mnohých iniciatív. Som presvedčená, že prežijú len tie, ktoré sú postavené na pevných základoch ľudskosti, odbornosti a odvahy“, dodáva Jana Chynoradská.

Popri vzdelávacích blokoch pripravila hostiteľská Pedagogická fakulta KU bohatý spoločenský program, počas ktorého môžu účastníci spoznať krásy Dolného Liptova.

Zo spätných väzieb účastníkov

Som veľmi, rada, že som sa zúčastnila tohto projektu a že som spoznala úžasných ľudí. Určite je potrebné v školstve veľa vecí zmeniť, aby sa zvýšila kvalita vzdelávania a zatraktívnil vyučovací proces.“

Daniela Babicová, učiteľka MAT-CHEM

Tieto dva týždne boli pre mňa nielen inšpiráciou, ale aj povzbudením v mojom učiteľskom poslaní, povolaní. Získala som podporu, ako robiť veci efektívnejšie s vedomím, že je veľmi dôležité, čo sa deje v hlavách mojich žiakov. Som si vedomá, že čím viac sa učím niečo nové, tým posúvam hranice svojho rozvoja. Myšlienky ,,Learn and Lead" a ,,Learner-centred Approach" mi otvorili dvere na ceste môjho ďalšieho sebarozvoja.

Katarína Podobová, učiteľka 1. stupeň

Kurzy boli skvelou príležitosťou stretnúť inšpirujúce osobnosti z radov lektoriek aj učiteľov. Uvedomila som si, že mnohé princípy LCA sú už teraz súčasťou vzdelávania na niektorých slovenských školách. Priala by som si, aby ich vďaka takýmto odborne lektorovaným kurzom bolo čo najviac.

Zuzana Fileková, učiteľka 1. stupeň

Vďaka certifikovaným školeniam Learner Centred Approach a Learn and Lead Self-management, prostredníctvom ktorých ZŠ Bystrická cesta 14 nadviazala spoluprácu so školami z viacerých krajín, som mala možnosť spoznať veľa inšpiratívnych ľudí a získala som množstvo nových podnetov, ktoré uplatním v svojej školskej praxi. Vo vzdelávaní orientovanom na študenta vidím veľký prínos nielen pre školu, ale aj pre vlastný sebarozvoj.

Hediga Demková, učiteľka SJ-AJ

Tento kurz bol pre mňa mimoriadne obohacujúci. Naučil ma veľa o sebe samej, ale aj o tom, ako sa pozerať na žiaka z iného pohľadu. Aj žiak môže byť tým, ktorý môže v mnohom prispieť do vyučovacej hodiny. Bola to skvelá skúsenosť a dopriala by som ju každému učiteľovi bez ohľadu na dĺžku pedagogickej praxe.

Martina Panisová, učiteľka 1. stupeň

Nové štandardy pre akreditáciu študijných programov na Slovensku obsahujú skupinu Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta. Školenie LCA mi ponúklo rámec pre nastavenie študijného programu v súlade s týmito štandardmi a zároveň vytvorilo príležitosť zážitkovo absolvovať množstvo aktivít a techník LCA.

Daniel Markovič, PF KU Ružomberok

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia