Odborník: Je potrebné sústrediť sa na dopravu a vykurovanie

Odborník: Je potrebné sústrediť sa na dopravu a vykurovanie

RedakciaAktuality9.10.2019

Okrem členov komisie a zástupcov médií sa na zasadaní Komisie pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti 7.10.2019 zúčastnil Mgr. Michal Jajcaj, vedúci odboru hygieny životného prostredia z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Počas rokovania prezentoval listom poslané stanovisko k stavu ovzdušia v Ružomberku od hlavného hygienika Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD.

O priebehu komisie, ako aj o stanovisku hlavného hygienika sme vás už na našom portáli informovali.

Problematika kvality ovzdušia v Ružomberku a v jeho okolí je dlhodobo predmetom pozornosti orgánov štátnej správy. Nedeje sa to len na podnet aktivistov z februára tohto roku. Pri analýze dostupných údajov, záverov štúdií, ktoré boli vykonané a z oficiálnych dostupných databáz sme dospeli k záveru, že najvýznamnejšími zdrojmi znečistenia, ktoré trápia obyvateľov je najmä doprava a lokálne vykurovanie. To sú zdroje prachových častíc, ktoré môžu mať na sebe naviazané iné škodliviny - ako sú ťažké kovy, dioxíny či polycyklické aromatické uhľovodíky a tieto môžu významne ohrozovať zdravie obyvateľov. Ďalším zdrojom znečistenia ovzdušia, ktorý je nemenej významný je prevádzka Mondi SCP, a.s., treba však povedať, že táto produkuje predovšetkým organické látky, ktoré majú aromatický charakter a už pri nízkych koncentráciách sú verejnosťou vnímané ako obťažujúce z pachového hľadiska. Avšak nemajú významný potenciál poškodzovať zdravie.

Nie je to celkom tak. Pokúšali sme sa hľadať odpoveď aj na túto otázku. Analyzovali sme dostupné štatistické údaje zo Štatistického úradu SR ide o údaje o úmrtnosti populácie v jednotlivých regiónoch Slovenska, v mestách, okresoch a na celoslovenskej úrovni. V porovnaním týchto údajov a ich prepočítaním na objektívny parameter počet úmrtí na 1000 obyvateľov sme dospeli k názoru, že okres Ružomberok z hľadiska onkologických, respiračných, či kardiovaskulárnych ochorení je približne na úrovni celoslovenského priemeru a Ružomberok nie je na tom výrazne horšie ako iné mestá. V stanovisku hlavného hygienika sú uvedené aj hodnotové fakty k otázke zdravia a úmrtnosti obyvateľov.

Zdrojom poškodzovania zdravia je najmä spomínaná doprava, lokálne vykurovanie domácností. Je teda potrebné sústrediť sa hlavne na tieto zdroje. V prípade dopravy, aby sa z mesta dostala tranzitná doprava na obchvatové komunikácie, ktoré tu dnes chýbajú. Občania preto musia trpieť tranzitnú dopravu, ktorá prechádza mestom z rôznych smerov. Zároveň je potrebné, v rámci mesta sa zaoberať alternatívnymi formami dopravy, preferovať verejnú dopravu pred individuálnou automobilovou dopravou. Je tiež potrebné hľadať alternatívne zdroje palív pre verejnú dopravu. Mimoriadne dôležitá je otázka lokálnych kúrenísk. Samospráva je ochranným orgánom pri malých zdrojoch znečistenia, mala by zamerať sily na odstránenie a riešenie tohto problému. Najmä v zimných mesiacoch, ktoré sú charakteristické inverzným počasím sú lokálne kúreniská najvýznamnejším zdrojom znečistenia v meste a okolí. Tu je priestor pre mesto ponúknuť občanom riešenia na náhradu starých kotlov na tuhé palivá.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia