Praktické sestry bude vzdelávať aj ružomberská Stredná zdravotnícka škola, príjme ich až 90

Praktické sestry bude vzdelávať aj ružomberská Stredná zdravotnícka škola, príjme ich až 90

RedakciaAktuality19.2.2019

V novom školskom roku 2019/2020 sa aj na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej v Ružomberku otvára študijný odbor praktická sestra, ktorý bude škola vyučovať v dennej aj externej – večernej forme. „Študijný odbor praktická sestra nahrádza študijný odbor zdravotnícky asistent. Vo vzdelávaní sa oproti študijnému odboru zdravotnícky asistent posilňuje odborná zložka vzdelávania a uplatnenie vo všetkých formách zdravotnej starostlivosti,“ hovorí pre portál Žijem v Ružomberku PhDr. Antónia Dobrovičová, riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej v Ružomberku. Vhodné materiálno-technické zabezpečenie školy a kvalifikovanosť i odborná pripravenosť vyučujúcich sú podľa jej slov garanciou kvalitnej prípravy študentov. „Skúseností z 27 ročného vzdelávania zdravotníckych pracovníkoch na našej škole a pozitívne ohlasy z uplatnenia našich absolventov v zdravotníctve na Slovensku a v zahraničí nám dávajú odvahu tvrdiť, že sme pripravení vzdelávať nových záujemcov v študijnom odbore praktická sestra“ dodáva riaditeľka.

Záujem každým rokom rastie

Záujem o zdravotnícke povolanie zo strany žiakov základných škôl je podľa riaditeľky ružomberskej zdravotníckej školy každoročne veľký. „Mali sme to možnosť vidieť aj pri našom prvom Dni otvorených dverí, keď prišli žiaci a ich rodičia z rôznych regiónov Žilinského kraja, či už z Liptova, Oravy, Turca,“ pochvaľuje si. Prihlášky na stredné školy môžu žiaci zasielať do 20. apríla. „Aký bude skutočný záujem budeme vidieť až po prijímacích skúškach a pri zápise. Nadšenie mladých ľudí pre zdravotnícke povolanie je pre nás stálou motiváciou rozvíjať tento ich dar a pomáhať im objavovať krásu zdravotníckeho povolania,“ dopĺňa s nadšením Antónia Dobrovičová. V školskom roku 2019/2020 príjme SZŠ pre denné štúdium 2 triedy v počte 60 žiakov a 30 žiakov pre externé večerné štúdium.

Ide o staronový študijný odbor

Nový odbor vzniká na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 244/2018 Z. z. Výchova a vzdelávanie v zdravotníckom odbore praktická sestra sa zameriava na kvalifikovanú prípravu zdravotníckych pracovníkov pre oblasť ošetrovateľskej starostlivosti u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. „Dňa 24. 1. 2019 sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov a Ministerstva zdravotníctva SR so zámerom preskúmania určenia počtu žiakov 1. ročníkov stredných škôl,“ povedal pre portál Žijem v Ružomberku odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Obsah a štruktúra vzdelávacieho programu poskytuje široký odborný profil, ktorý by mal byť zárukou prípravy absolventov schopných samostatne vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti. To znamená, že odbor nahradí doterajšieho zdravotníckeho asistenta a zároveň praktická sestra nebude potrebovať vysokoškolské vzdelanie.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia