Ružomberok pripravuje komunitný plán sociálnych služieb, zapojiť sa môže aj verejnosť

Ružomberok pripravuje komunitný plán sociálnych služieb, zapojiť sa môže aj verejnosť

RedakciaAktuality18.5.2023

Ide o strategický dokument mesta, ktorý rieši problematiku v oblasti sociálnych služieb a vytvára efektívny, transparentný a dostupný nástroj na plánovanie, riadenie, poskytovanie a rozvoj kvalitných sociálnych služieb na území mesta. Plánovanie je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové materiály pre rôzne oblasti verejného života na úrovni obce a ktorá výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie.

Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Ružomberok na roky 2024 – 2030 nadväzuje na Strategický rozvojový dokument pre územie udržateľného mestského rozvoja Ružomberok – Liptovský Mikuláš a tretí Komunitný plán sociálnych a súvisiacich služieb Mesta Ružomberok, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva dňa 27. júna 2018 ako základný programový dokument mesta. Mestskí poslanci jeho platnosť predĺžili do konca tohto roka na marcovom rokovaní zastupiteľstva.

V rámci komplexnej prípravy komunitného plánu bola vytvorená päťčlenná expertná a päťčlenná riadiaca skupina. Vznikli zároveň tri pracovné skupiny zaoberajúce sa hlavnými oblasťami komunitného plánu: Pracovná skupina I. – deti, mládež a rodina, Pracovná skupina II. – dospelí, seniori a osoby zdravotne znevýhodnené, Pracovná skupina III. – občania ohrození vylúčením. V skupinách pracuje 54 odborníčok a odborníkov, ktorí sa v meste Ružomberok podieľajú na poskytovaní sociálnych služieb, tvoria ho zástupcovia neziskových organizácií, občianskych združení, akademickej sféry, mestského úradu či kompetentných štátnych úradov a inštitúcií. Odborný dohľad nad tvorbou komunitného plánu má skupina expertov z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v zložení doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MPH, doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., Mgr. Daniel Markovič, PhD. a Mgr. Boris Pták, PhD., garantom plánu je primátor mesta JUDr. Ľubomír Kubáň.

„Príprava kvalitného Komunitného plánu sociálnych a súvisiacich služieb nie je otázkou jedného týždňa či mesiaca. Do jeho prípravy sme pozvali odborníkov, poskytovateľov i prijímateľov sociálnych služieb, ale aj širokú verejnosť. Plánovanie je najmä v oblasti samosprávy veľmi dôležité, ukazuje nám cieľ, ku ktorému sa chceme dostať. Strategický dokument, akým je Komunitný plán sociálnych služieb, bude výsledkom mnohých diskusií, analýz, vzájomných konzultácií. Zadefinuje naše aktuálne postavenie, ale i možnosti, či v niektorých prípadoch želania, kam by sa až mala úroveň poskytovaných sociálnych služieb posunúť. Už dnes ďakujem všetkým, ktorí sa do prípravy plánu činorodo zapojili. Verím, že zo strany odborníkov i poskytovateľov sociálnych služieb pretrvá rovnako aktívna účasť aj pri samotnej budúcej realizácii navrhovaných opatrení,“ povedal primátor mesta Ľubomír Kubáň.

Aktuálne sa v rámci harmonogramu príprav uskutočňuje celomestský anonymný dotazníkový prieskum zameraný na zisťovanie súčasného stavu sociálnych služieb dostupných všetkým obyvateľom mesta a zároveň na monitoring potrieb obyvateľov na konkrétne sociálne služby, ich rozsah a formu. Získané údaje budú jedným z hlavných informačných zdrojov potrebných pre vznik plánu sociálnych služieb.

Dotazník môžu obyvatelia mesta Ružomberok vyplniť prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb alebo využiť jeho elektronickú formu na webe mesta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Sgfysna5gCWUFGxT1MUqFFYL3YG8q6x5vGoKNx3HU68Pyg/viewform.

V prípade, že by občania chceli osobne doručiť vyplnený a vytlačený dotazník, môžu tak urobiť na Mestskom úrade v Ružomberku, Oddelení sociálnych služieb a zdravotníctva.

Informácie o procese prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb nájdete v odkaze: https://www.ruzomberok.sk/priprava-komunitneho-planu-socialnych-sluzieb.html.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia