S novou zonáciou národného parku mnohí nesúhlasia

S novou zonáciou národného parku mnohí nesúhlasia

RedakciaAktuality30.1.2023

Pre Národný park Veľká Fatra (NPVF), ktorý sa rozprestiera aj na území okresu Ružomberok, pripravujú novú zonáciu. Návrh predstavilo Ministerstvo životného prostredia v decembri minulého roka, u mnohých dotknutých obcí a občanov vyvolal vlnu nevôle.

Dôvodom je hlavne to, že park má rozšíriť najvyšší 5. stupeň ochrany prírody na 41,55 percent svojho územia. Dnes sa v najvyššom stupni ochrany nachádza 19,48 percent územia. Do desiatich rokov by sa mal najvyšší stupeň ochrany rozšíriť na viac ako 50 percent územia parku. Výmera národného parku sa má zvýšiť zo 40 371ha na 40 897 ha. Rozšíri sa aj výmera ochranného pásma národného parku zo súčasných 26 132 ha na 26 183 ha.

V 5. stupni je zakázané takmer všetko

V januári sa kvôli tomu na mestskom úrade v Ružomberku stretol riaditeľ parku Eduard Apfel so zástupcami samospráv Ružomberka, Liptovskej Lúžnej, Ľubochne, Liptovskej Osady a Hubovej, ktorých sa nové zóny týkajú. Pripomienkovanie je do 28. februára, zonácia má začať platiť 1. júla tohto roka.

„Diskusia sa niesla v konštruktívnom duchu a som veľmi rád, že pán riaditeľ správy národného parku odpovedal na všetky otázky, ktoré nás trápili. Zopakovali sme náš spoločný záujem návrh pripomienkovať a hľadať východiská pre budúcu korektnú spoluprácu,“ zhodnotil stretnutie primátor Ľubomír Kubáň.

Oveľa menej spokojná bola starostka Liptovských Revúc Jana Šimová. „Polovica nášho extravilánu bude zaradená do najvyššieho piateho stupňa ochrany, druhá polovica sa na to pripravuje. Nechápem, prečo to chcú urobiť tak rýchlo. Je to šité horúcou ihlou, dotknutí budú vlastníci, užívatelia, prenajímatelia.“

Dôvody na obavy dotknutých samospráv aj majiteľov pozemkov sú opodstatnené, pretože už vo 4. stupni ochrany je výrazne obmedzená činnosť človeka a najvyšší 5. stupeň ochrany je bezzásahový, je v ňom zakázané takmer všetko.

Ružomberok má viacero pripomienok

Výhrady má aj Milan Šlávka, riaditeľ Mestských lesov Ružomberok aj keď mesta Ružomberok sa zonácia dotýka len okrajovo, keďže väčšina jeho pozemkov neleží priamo v národnom parku, ale len v jeho ochrannom pásme.

„V prvom rade si treba uvedomiť, že v budúcich rokoch budú polovicu územia parku tvoriť veľké bezzásahové zóny. Lesné pozemky mesta s nimi budú bezprostredne susediť, čo pri súčasnom vývoji klímy, premnožení a očakávaných náletoch podkôrneho hmyzu vytvára obrovské riziko pre lesný majetok mesta. To bude žiadať vytvorenie účinného systému ochrany tohto majetku, prípadne vytvorenie systému kompenzácií pri jeho poškodení.“

Upozornil, že z bezzásahovosti a ponechania 50 percent územia parku na samovývoj vyplývajú aj obrovské požiarne riziká pre susedné porasty. Pri nemožnosti znižovania stavov zveri na polovici územia NP možno očakávať masívny nárast početnosti už dnes premnoženej raticovej zveri, ktorá bude spôsobovať rozsiahle škody nielen na mladých lesných kultúrach, ale aj na poľnohospodárskych plodinách.

Inštitút environmentálnej politiky zverejnil očakávanú výšku príjmov zo vstupného do národných parkov v budúcich rokoch. V rámci Slovenska to má byť 6,6 až 11,1 miliónov euro. Aj keď podľa vyjadrenia riaditeľa NP Veľká Fatra sa to má týkať len najexponovanejších parkov, dnes nevie nikto garantovať, či sa to nebude týkať aj Ružomberčanmi obľúbenej turistickej trasy Smrekovica – Malinô Brdo. Mesto bude preto žiadať, aby mohlo byť pri vytváraní nového návštevného poriadku.

„Priznám sa, že som trochu zaskočený rýchlosťou predloženia návrhu zonácie a netrpezlivosťou jeho predkladateľov. Očakával by som, že takejto vážnej veci bude predchádzať hlboká odborná diskusia, dopadové štúdie, analýzy ktoré budú zohľadňovať reálny stav pôvodnosti a prirodzenosti biotopov a až potom bude návrh predložený na ďalšie doladenie a pripomienkovanie,“ dodal Milan Šlávka.

V 3. stupni ochrany je zakázané všetko čo je zakázané v II. stupni a navyše:

- vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy,

- pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,

- táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb,

- lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce,

- organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie,

- použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,

- rozširovať nepôvodné druhy,

- zbierať rastliny vrátane ich plodov,

- organizovať spoločné poľovačky,

- vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom.

V 4. stupni ochrany je zakázané všetko čo je zakázané v III. stupni a navyše:

- ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom,

- umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu,

- aplikovať chemické látky a hnojivá,

- rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny,

- zbierať nerasty alebo skameneliny,

- oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,

- umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat,

- vykonávať geologické práce,

- umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela,

- voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (služobný pes) a poľovného psa.

Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu oprávneného na vyhlásenie chráneného územia a jeho ochranného pásma na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek.

V 5. stupni ochrany je zakázané všetko čo je zakázané v IV. stupni a navyše:

- zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt,

- stavať lesnú cestu alebo zvážnicu,

- zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie,

- osvetľovať bežeckú trať, lyžiarsku trať alebo športový areál,

- rušiť pokoj a ticho,

- chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha,

- meniť stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä ich úpravou, zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu okrem vykonávania týchto činností v koryte vodného toku jeho správcom v súlade s osobitným predpisom,

- umiestniť stavbu.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia