Vierozvestci na poštových známkach

Vierozvestci na poštových známkach

RedakciaAktuality3.10.2023

Príchod dvoch solúnskych bratov – sv. Konštantína – Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu si pripomíname 5. júla. Významnou mierou sa zapísali do dejín slovenského národa a poznačili jeho vývoj.

Ich život a dielo si ceníme až tak, že v preambule Ústavy SR sa uvádza: „My národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, ...“

"Činnosť solúnskych bratov na Veľkej Morave bola jednoznačne úspešná a z pohľadu ich imanentných cieľov i naplnená. Zmysel v prezentácii Svätého Písma a jeho propagácii, by sa o. i. dal hľadať aj v zjednocujúcom prvku slovanských kmeňov. Nemožno poprieť húževnatosť a aktivitu Cyrila a Metoda, ktorou sa zaslúžili o veľký rozvoj vtedajšej Veľkomoravskej ríše. V rámci 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom zorganizovali Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity (UK KU) v Ružomberku, občianske združenie CYRILOMETODIADA a nadácia PRO PATRIA v priestoroch  univerzitnej knižnice v Ružomberku sprístupnilo filatelistickú výstavu Živé cyrilo-metodské dedičstvo,“ uviedol vedúci UK KU Radislav Kendera.

Rektor KU Jaroslav Demko počas vernisáže v príhovore vyzdvihol význam solúnskych bratov pre slovenskú kultúru a kresťanstvo. Program pokračoval umeleckým prednesom Žalmu cyrilo-metodského od Karola Strmeňa v podaní Daniely Suchej, predsedníčky občianskeho združenia CYRILOMETODIADA a hrou na fujare ju sprevádzal Štefan Suchý.

Autorom výstavy je filatelista Jozef Kútny z Močenku, ktorý je členom Klubu filatelistov 52-46 Močenok a sám odprezentoval prítomným svoj filatelistický exponát, ktorý približuje príbeh Cyrila a Metoda vo filatelistickej tvorbe. Príležitostný poštový lístok, ktorý bol vydaný k otvoreniu predmetnej výstavy, požehnal kaplán Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka Pavol Forgáč. Slávnostné otvorenie akcie uzavrel svojim vystúpením folklorista Štefan Suchý, v rámci ktorého opäť zazneli aj tóny fujary a spevu.

„Prijatie tohto posolstva na akademickej pôde, aj touto nevtieravou formou, rozšíri obzor poznania návštevníkom, ktorí na výstavu zavítajú. Naši predkovia tomuto posolstvu lásky skutočne otvorili dvere svojho ducha a to im umožnilo práve na Slovensku udeliť trvalé „domáce právo“ nielen cyrilometodskej tradícii, ale aj dôstojne s vierou prejsť najzložitejšími úsekmi dejín,“ podotkol R. Kendera.

Na dvadsiatich paneloch sa odvíja príbeh od príchodu svätých solúnskych bratov k našim predkom až po vznik Slovenskej republiky v roku 1993.

Fotogaléria

Tibor Šuľa

Foto: KU

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia