Výdavky mesta narástli

Výdavky mesta narástli

RedakciaAktuality4.5.2020

Ako informoval hlavný kontrolór mesta, Vladimír Trnovský, bežné výdavky mesta medziročne vzrástli o približne 2,7 miliónov eur. Vyššie výdavky mali aj rozpočtové organizácie ako základné školy, základné umelecké školy a centrum voľného času, ktorým výdavky narástli o 951 tisíc eur. Výdavky ostatných subjektov spravovaných cez mestský úrad sa zvýšili o takmer 1, 8 milióna.

„Na náraste bežných výdavkov sa najväčšou mierou podieľa vzdelávanie, a to vo výške 64 %,“ konštatoval Trnovský.

Bežné výdavky mesta za uplynulé roky rástli

Kým za bežné výdavky mesto v roku 2015 zaplatilo niečo cez 12 miliónov, v uplynulom roku to bolo už takmer 16 miliónov. Najviac pritom radnica použila na vzdelávanie, všeobecné verejné služby a ochranu životného prostredia.

Do bežných nákladov na vzdelávanie pritom radnica počíta školy bez právnej subjektivity, materské školy, stravovanie v predškolských a školských zariadeniach a školské kluby detí. Bežné výdavky sa tu zvýšili o 788 tisíc. Na všeobecné verejné služby, ktoré tvoria náklady na správu mestského úradu, použilo mesto o 667 tisíc viac ako v roku 2018. Na ochranu životného prostredia použila radnica o 505 tisíc eur viac.

„Z toho najväčší nárast oproti predchádzajúcemu roku je pri zimnej údržbe, kde bol nárast zo 172 tisíc eur na 340 tisíc eur a vznikol nový výdavok vo výške 205 tisíc eur. Išlo o transfer pre príspevkovú organizáciu Komunálne služby na prevádzku kompostárne vrátane zvozu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,“ uviedol Trnovský.

Výdavky smerovali do 15 programov

V uplynulom roku bol rozpočet zostavený ako programový a výdavky boli zoskupené v 15 programoch. Najviac, teda viac ako 11 miliónov pritom smerovalo do programov v oblasti vzdelávania, viac ako 2,2 milióny do programov v oblasti odpadového hospodárstva a trojicu najväčších výdavkov za uplynulý rok uzatvárajú programy v oblasti bývania. Približne 1,8 milióna radnica použila na oblasť komunikácií.

Rozpočet menili každý mesiac

Finančné hospodárenie Mesta Ružomberok v roku 2019 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený v októbri 2018. „Zmenený bol dvanásťkrát vždy k poslednému dňu v mesiaci. Rozpočtových opatrení bolo 319,“ uviedla vedúca Oddelenia ekonomiky a majetku Janka Mokošová. Po úpravách predstavoval rozpočet v uplynulom roku 30,4 miliónov, pričom z tejto sumy radnica skutočne využila približne 26,9 miliónov, čím ho vyžila na 88%.

Nedostatočne pripravené investičné akcie

Okrem bežných výdavkov, rozpočet tvoria aj kapitálové výdavky, medzi ktoré patrí predovšetkým obstaranie a zhodnotenie majetku mesta. V rámci kapitálových výdavkov naplnila samospráva rozpočet na približne 57 %. Poslanec Ján Kuráň sa počas uplynulého mestského zastupiteľstva zaujímal, prečo sa nepodarilo preinvestovať plánované výdavky na investície v meste na viac ako 57 %. Ako uviedol viceprimátor mesta Ján Bednárik, materiály aj stavby neboli dostatočne pripravené. „Deficit investícií sa z roka na rok nabaľoval. Bolo to preto, že investičné akcie neboli dobre pripravené,“ dodal Bednárik. Ako pripomenul hlavný kontrolór mesta Vladimír Trnovský, investičný plán obsahoval vyše 100 akcií, pričom stále nie sú dotiahnuté personálne veci. Preto sa to podľa jeho slov nedalo zvládnuť. V blízkej budúcnosti by sa malo uskutočniť výberové konanie na stavebný dozor. Do dnešného dňa nie je vyriešený rozpočtár, ktorý mal vedúcej oddelenia investícií pomôcť s prípravou stavieb. Podľa jeho slov traja zamestnanci, ktorí tam pracujú nie sú schopní zvládnuť takýto veľký počet investičných akcií.

Výdavky v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti takmer úplne kopírovali rozpočet

Naplniť rozpočet v rámci kapitálových výdavkov sa na viac ako 99 percent radnici podarilo v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti a v oblasti ochrany životného prostredia. Pritom najmenej smerovalo do oblasti bývania a občianskej vybavenosti, kde radnica naplnila plán na takmer 47%. V rámci ochrany životného prostredia samospráva v uplynulom roku zaplatila za projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok viac ako 927 tisíc eur. Ako informovala Mokošová, cez oddelenie investičnej výstavby zrealizovala radnica projektové dokumentácie v objeme takmer 102 tisíc eur, na rekonštrukciu objektov použilo mesto takmer 956 tisíc eur.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia