Vzťah učiteľa a žiaka si vyžaduje vzájomnú synergiu

Vzťah učiteľa a žiaka si vyžaduje vzájomnú synergiu

RedakciaAktuality28.3.2019

Pre mnohých z nás sú učitelia dôležitými osobnosťami v našich životoch, mnohí si pamätáme našu prvú pani učiteľku.

Dnes majú učitelia svoj sviatok. My sme sa rozprávali s našimi ružomberskými. Oslovili sme šiestich v tejto zostave:

Mgr. Hedviga Demková, PaedDr. Elena Volanská - riaditeľka Základná škola Bystrická cesta

Mgr. Eva Jacková - Základná škola Klačno

Mgr. Marta Tyrolová - Škola úžitkového výtvarníctva

Mgr. Igor Vanko - Stredná odborná škola polytechnická

PaedDr. Peter Krška, PhD. - dekan pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity Ružomberok

Dnes oslavujú učitelia svoj sviatok. Mohli by ste nám prezradiť, prečo ste si vybrali práve toto povolanie?

Hedviga Demková - Toto povolanie som si vybrala preto, lebo je to práca, pri ktorej môžem pozitívne ovplyvňovať život detí a práca s nimi ma napĺňa.

Elena Volanská - Pôvodne som ukončila vedecký smer a náhodne moja cesta viedla k učiteľstvu. Ale vraví sa, že nič nie je náhodné, a tak som skončila pri práci pedagóga. Pracovať s mladými ľuďmi, podporovať ich nadšenie, chuť experimentovať, diskutovať ma vyslovene baví a napĺňa, i keď viem, že diagnostika nášho školstva nespĺňa všetky požiadavky a atribúty naň kladené a očakávané.

Eva Jacková - Pamätám si, že som vždy chcela pracovať s deťmi, raz to bola detská sestra, inokedy zas učiteľka v materskej škole. Vlastne sa mi detský sen splnil. V MŠ som síce nepracovala, ale pracovala som v detských jasliach, čo bolo veľmi podobné. Neskôr som niekoľko rokov učila na Strednej zdravotníckej škole a v súčasnosti učím 18. rok na 2. stupni ZŠ. S deťmi pracujem skoro 30 rokov, bez vzťahu k nim a láske k učiteľstvu by to asi tak dlho nešlo.

Marta Tyrolová - K tomuto povolaniu som sa dostala vlastne okľukou. Mala som veľký záujem o štúdium cudzích jazykov, ktoré súviselo s mojím prianím veľa cestovať a komunikovať. Túto schopnosť komunikovať v cudzom jazyku som chcela poskytnúť aj ďalším ľuďom, a tak po štúdiu na filozofickej fakulte som začala učiť anglický a ruský jazyk svojich stredoškolských aj vysokoškolských študentov. Som hrdá, že možno aj vďaka mne sa vo svete nestratia.

Igor Vanko - Mal som šťastie vo svojom živote na zanietených a dobrých učiteľov. Najväčším impulzom pre výber môjho povolania bol môj otec, ktorý bol učiteľom a mojím vzorom.

Peter Krška - Nemôžem povedať, že som chcel byť učiteľom. Viac ma lákala "trénerčina", ale pri reálnom pohľade na možnosti zamestnania som si vybral učiteľstvo telesnej výchovy, počas ktorého som vyštudoval aj trénerstvo atletiky. A tak je zo mňa "telocvikár", ktorému sa pracovný a voľný čas zlievajú do jedného. A pracovný týždeň trvá od pondelka do nedele.

PaedDr. Elena Volanská - riaditeľka Základná škola Bystrická cesta

Čo podľa vás školstvu ako systému na Slovensku chýba?

Hedviga Demková - Je potláčaná kreativita mnohých učiteľov, znechutenie učiteľov zo súčasného systému, množstvo administratívy, práca za nízku mzdu, žiadna šanca na nové nápady, ktoré sú často odmietané, tiež nevhodný systém financovania škôl.

Elena Volanská - Náš školský systém prebieha neustálymi reformami, čo mu ako celku neprospieva. Niečo sa začne a nedokončí, chýba kontinuita, obsah a systém vzdelávania.

a) nevychovávame žiakov k spolupráci

b) málo využívame pri učení detskú zvedavosť

c) veľkú váhu majú stále známky pri hodnotení

d) málo učíme žiakov pre život

e) ignorujeme prirodzené talenty a záujmy našich detí

f) zmenu očakávame zhora.

Eva Jacková - O problémoch v školstve sa veľa hovorí, budem asi len opakovať to, čo už bolo veľakrát povedané. V školstve chýbajú peniaze, a to nemyslím len peniaze na platy učiteľov, ktoré sú napriek zvýšeniu stále nízke a učitelia sú za svoje výkony nie adekvátne ohodnotení. V dôsledku toho v školstve chýbajú motivovaní učitelia, ktorí hľadajú prácu v iných odvetviach. Je to veľká škoda hlavne pre naše deti, ktoré potrebujú učiteľov, ktorí ich svojím nadšením pre prácu vedia inšpirovať a motivovať k lepším výkonom.

Marta Tyrolová - Čo školstvu chýba? Na prvý pohľad sa zdá, že je to veľmi veľa vecí ale vlastne na začiatok by stačilo začať s kontinuitou toho dobrého, čo školstvo dosiahlo v predchádzajúcom období a vytvorením nového, komplexného a flexibilného školského systému. Ale predovšetkým treba prehodnotiť vzťah spoločnosti ku vzdelaniu. Dnes sa zdá, že vzdelanie sa veľmi necení a je známou skutočnosťou, že spoločnosť nemôže dlhodobo úspešne fungovať bez vzdelaných ľudí. A dnešná doba mladým ľuďom poskytuje veľa príležitostí sa vzdelávať a formovať. Naozaj by bola škoda, keby ich nevyužili.

Igor Vanko - V poslednom čase sa v školstve dejú zmeny, ktoré sú nesystémové, krátkodobé, robené od stola a nie z praxe. Spoločnosť ako keby si dostatočne nevážila vzdelanie, v praxi je pomaly jedno, aké kto má vzdelanie. Školstvo chátra zvonku aj zvnútra, chýba zmysluplný, dlhodobý systém. Novej generácii chýbajú stimuly a impulzy, čím sa stráca atraktivita učiteľského povolania. Školstvo sa taktiež dlhodobo borí s nedostatkom financií. Chýbajú peniaze na vybavenie škôl zodpovedajúcimi pomôckami modernej doby.

Peter Krška - No okrem peňazí? Dlhodobá vízia a jej napĺňanie a nie neustále zmeny.

Mgr. Hedviga Demková

Myslíte si, že ružomberské školy poskytujú kvalitné vzdelávanie a následné uplatnenie absolventov v praxi?

Hedviga Demková - Myslím si, že ružomberské školy poskytujú kvalitné vzdelávanie a ich absolventi majú rovnaké šance uplatniť sa v praxi.

Elena Volanská - V našom meste sú zastúpené všetky typy škôl, čo nášmu mestu zvyšuje kredit a viem, že každá škola sa usiluje vzdelať a vychovať zo svojich študentov ľudí pripravených pre ďalšie štúdium alebo prax.

Eva Jacková - Na túto otázku ja nedokážem objektívne odpovedať, pretože nemám prehľad o vzdelávaní na jednotlivých ružomberských školách. V našej základnej škole sa snažíme robiť všetko pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, aby našu školu opúšťali vzdelaní a slušní absolventi schopní uplatniť sa po ďalšom štúdiu v praxi. Mám ale skúsenosť s mojimi vlastnými deťmi, ktoré sú absolventi ružomberského gymnázia a myslím si, že na tejto škole získali kvalitné vzdelanie.

Marta Tyrolová - Ružomberské školy vždy poskytovali kvalitné vzdelávanie aj v minulosti, či už išlo o základné školy, gymnáziá, priemyselné a učňovské školy. O tom svedčí veľa úspešných absolventov aj v celoslovenskom kontexte a myslím si, že na túto dobrú tradíciu naviazali aj dnešné ružomberské vzdelávacie ustanovizne. Ako príklad chcem uviesť školu, na ktorej pôsobím, Školu úžitkového výtvarníctva. Naši absolventi majú takmer 95% uplatnenie na trhu práce a ako som informovaná, podobný rating dosahujú aj ostatné školy v ružomberskom regióne.

Igor Vanko - Ružomberské školy majú široké spektrum odborov na uplatnenie v praxi, ale vzdelávanie poskytujú v rámci materiálneho vybavenia, ktoré je nedostatočné a mnohokrát zastarané, nekopíruje požiadavky modernej doby.

Peter Krška - Môžem odpovedať len za "svoju" školu - pedagogickú fakultu KU a pomôžem si posledným komplexným hodnotením nezávislej Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry ARRA. V ňom Pedagogická fakulta dosiahla celkovo vynikajúce tretie miesto medzi desiatimi slovenskými pedagogickými fakultami. V ukazovateľoch "hodnotenie vzdelávania" a "atraktivita štúdia" dosiahla fakulta dokonca najvyššie bodové hodnotenie spomedzi všetkých pedagogických fakúlt na Slovensku.

Mgr. Marta Tyrolová

Čo by ste si najviac vo vzťahu žiak verzus učiteľ priali?

Hedviga Demková - Priala by som si, aby sa zachoval pozitívny vzťah medzi žiakom a učiteľom, tiež vzájomný rešpekt a úcta.

Elena Volanská - Sloboda umožňuje vnímať jedinečnosť každého dieťaťa a jeho individuálne potreby. Rovnosť zaručuje to, aby sa myslelo na každé dieťa bez ohľadu na jeho zázemie, možnosti a schopnosti a aby všetky deti mali prístup ku kvalitnému vzdelaniu. Spolupatričnosť je hodnota, vďaka ktorej možno kultivovať dobré vzťahy, podporovať spoluprácu a vzájomnú pomoc, bez ktorých by spoločnosť nemohla existovať. Vzájomná úcta a rešpekt a vidieť v každom žiakovi jedinečnú osobnosť, by malo byť prianím každého učiteľa.

Eva Jacková - Snažím sa pracovať tak, aby sa moji žiaci v škole cítili dobre, aby sa cítili rešpektovaní a tešili sa na každý ďalší školský deň.

Marta Tyrolová - Nie je toho veľa – na oboch stranách „hlad po vedomostiach“, vzájomné rešpektovanie a ochotu spolupracovať.

Igor Vanko - Aby žiaci a študenti našli svoje vzory v učiteľoch, ktorí ich viedli, aby spomínali na svojich učiteľov s láskou a rešpektom, že im odovzdali svoje vedomosti a zručnosti, ktoré môžu čo najlepšie využiť v praxi a v osobnom živote.

PaedDr. Peter Krška, PhD. - Vzájomnú úctu a rešpekt

Mgr. Igor Vanko , PaedDr. Peter Krška ,PhD.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia