Žiakov ružomberských základných škôl čakajú po prázdninách novinky

Žiakov ružomberských základných škôl čakajú po prázdninách novinky

RedakciaAktuality3.7.2024

Do prvých ročníkov zapísali 451 žiakov, čo je o 83 viac ako v minulom školskom roku, počet tried ostáva zachovaný.

Školy vydali rozhodnutia o prijatí do prvého ročníka 333 žiakom, z toho 111 z okolitých obcí. Návrh na pretestovanie školskej zrelosti a možný odklad plnenia povinnej školskej dochádzky odporúčali 73 deťom.

Zavedú nový vzdelávací program

V meste vznikne prvá špeciálna trieda pre deti s poruchou autistického spektra (PAS) na Základnej škole Bystrická cesta 14. Od školského roka 2024/2025 otvorí svoje brány pre štyri deti, ďalšie dve s PAS začlenia do výchovno-vzdelávacieho procesu formou inklúzie v bežných triedach.

S novinkou vstúpi do nového školského roka aj ZŠ Sládkovičova 10, otvára úvodný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa.

Podľa nového vzdelávacieho programu sa budú od septembra učiť prváci v ZŠ Sládkovičova 10 a ZŠ Zarevúca 18. Zmeny spočívajú v tom, že deti dostanú oveľa viac priestoru a možností pre aktívnejšie trávenie času v škole.

Počet prvákov je stabilný

„Predpokladaný počet prvákov a k tomu zodpovedajúci počet tried na jednotlivých školách je už známy. Jednotlivé počty v triedach sa definitívne upravia, až keď centrá poradenstva a prevencie určí na základe testov školskej zrelosti deti na pokračovanie ich predprimárneho vzdelávania a odklad povinnej školskej dochádzky,“ povedala Janka Lokajová, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže Mestského úradu v Ružomberku.

Najviac prvákov, až 81, by malo nastúpiť do ZŠ Zarevúca, ktorá otvorí štyri prvé ročníky. Záujem je aj o ZŠ Sládkovičova, na zápise sa zúčastnilo 42 detí, prijali 37.

Elokované pracovisko ZŠ Bystrická cesta na Dončovej ulici vybralo do triedy mimoriadne nadaných detí 34 budúcich prvákov. O súkromnú ZŠ Štiavnická ulica prejavilo záujem 53 detí, prijali 18. Záujmu sa tento rok tešila aj cirkevná ZŠ sv. Vincenta, kde sa na zápis prihlásilo 72 detí, do prvej triedy nastúpi 56 žiakov.

Analýza z evidencie obyvateľstva predpokladá, že počet potenciálnych prvákov bude aj v nasledujúcich školských rokoch približne na rovnakej úrovni ako v aktuálnom školskom roku. V školskom roku 2025/2026 by ich malo byť 267, v roku 2026/2027 predbežne 237 a v roku 2027/2028 by mal byť počet prvákov 253.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok je šesť základných škôl. V minulom školskom roku sa v nich vzdelávalo 2 223 žiakov. V meste pôsobí aj cirkevná základná škola, jedna súkromná základná škola a spojená špeciálna základná škola.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia