Žilinská župa otvára brány vysokoškolákom

Žilinská župa otvára brány vysokoškolákom

RedakciaAktuality7.12.2020

,,Našim zámerom je oboznámiť stážistov s fungovaním kraja a ukázať im, aké sú zodpovednosti regiónov za chod štátu. Verím, že si odnesú cenné skúsenosti z manažovania jednotlivých kompetencií, získajú nové zručnosti a vedomosti pre ich ďalšiu pracovnú kariéru“ povedala županka Erika Jurinová.

Prijatý stážista bude zodpovedať za konkrétnu pridelenú agendu, ktorej riešením môže realizovať svoje kreatívne nápady a návrhy. Odborné stáže sa budú realizovať na základe Dohody o brigádnickej práci študenta s hodinovou sadzbou štyri eurá v hrubom.

Absolvovať ju bude možné na jednotlivých odboroch Žilinského samosprávneho kraja v šiestich oblastiach - kultúra, PR, marketing a propagácia kraja, regionálny rozvoj a cestovný ruch, právne záležitosti a verejné obstarávanie, doprava, ekonomika a správa majetku. Preferované budú študijné odbory zodpovedajúce vybraným oblastiam, avšak ani ďalšie študijné odbory nie sú prekážkou.

Záujemcovia môžu zaslať svoj životopis najneskôr do 31. januára 2021 elektronicky na e-mailovú adresu lucia.lasova@zilinskazupa.sk alebo poštou.

V životopise je nevyhnutné uviesť požadovanú pracovnú oblasť na základe vyššie uvedených okruhov. Vybraní uchádzači budú pozvaní na ústny pohovor.

Stáž na Úrade ŽSK by mala odštartovať v marci 2021. Trvať bude tri mesiace v rozsahu 80 hodín za mesiac. V prípade obojstrannej spokojnosti je možné stáž predĺžiť o ďalšie tri mesiace.

Absolvovať odbornú stáž na jednotlivých odboroch Žilinského samosprávneho kraja bude možné v oblastiach:

Kultúra - vyhľadávanie a sumarizácia smart riešení a inovácií v oblasti kultúry, kreatívneho priemyslu, manažmentu služieb v slovenskom, českom a angloamerickom prostredí, návrhy na zavedenie do praxe v zariadeniach kraja, kontrola webových sídel organizácií, ich aktivít na sociálnych sieťach a návrhy na zlepšenie

PR, marketing a propagácia kraja - PR aktivity kraja /odboru zdravotníctva, účasť na marketingových aktivitách kraja, tvorba grafiky, fotenie a úprava fotografií.

Regionálny rozvoj a cestovný ruch - spracovanie štatistických údajov dotýkajúcich sa regionálneho rozvoja a príprava profilov prirodzených regiónov v rámci prípravy strategického dokumentu rozvoja regiónu a získavanie a spracovanie podkladov pre tvorbu projektovej dokumentácie, legalizácie a výstavby cykloturistických trás a cyklodopravných koridorov.

Právne záležitosti a verejné obstarávanie - kompletizácia spisov pred odovzdaním do registratúry, právne analýzy a stanoviská, riešenie právnych problémov a procesné úkony vo verejnom obstarávaní, vypracovanie vzorových materiálov verejného obstarávania pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

Ekonomika a správa majetku - účtovníctvo, rozpočtovníctvo, finančné analýzy a výber a komunikácia so stavebnými a obchodnými firmami, dohľad nad chodom správy budov a rekonštrukčnými prácami.

Doprava - riešene smart technológií v oblasti verejnej osobnej dopravy, údržby, opráv a rekonštrukcie ciest, návrhy cestovných lístkov, taríf integrácie, cestovných poriadkov a obehov vozidiel v prímestskej autobusovej doprave, porovnania nákladových stredísk a optimalizácia nákladov v príspevkových organizáciách.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia