Zmeňme púšť na záhradu

Zmeňme púšť na záhradu

RedakciaAktuality13.12.2022

K nim budú patriť aj obce zo Spišskej diecézy. Koledovať budú aj deti z regiónov Liptova a Oravy, ktoré sa stretli 10. decembra v Ružomberku. Spoločne sa zúčastnili slávnostnej, vysielacej, svätej omše, ktorá sa uskutočnila v tamojšom farskom kostole sv. Ondreja. Celebroval ju otec biskup Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy. V homílii koledníkom pripomenul, že sú poslovia, ktorí ohlasujú tú najradostnejšiu správu, že sa narodil Ježiš Kristus.

Otec biskup spomenul, že hoci k tomu došlo už pred vyše 2000 rokmi, práve koledníci sprítomňujú túto udalosť svojím ohlasovaním, robia ju „teraz prítomnou“. Akoby sa Kristus narodil dnes. Otec biskup pozval koledníkov ohlasovať s takou láskou a radosťou, ako to robili anjeli. Nech sa prostredníctvom ich služby celý svet dozvie, že Kristus, Boží Syn prišiel medzi nás. A nech z toho na svete zavládne opravdivá radosť. V závere homílie zaželal otec biskup všetkým koledníkom, aby ich v tejto úlohe sprevádzal a požehnával Pán. Aby radosť nielen prinášali, ale aby aj oni sami boli plní radosti.

Do Ružomberka prišlo približne 200 detí a animátorov, ktorí budú ohlasovať v príbytkoch narodenia Ježiška. K nim sa pridajú ďalší, ktorí napríklad pre ochorenie nemohli prísť do Ružomberka. Po svätej omši sa všetci presunuli do blízkeho Gymnázia sv. Andreja, kde bol pre koledníkov pripravený program.

Mottom tohto ročníka Dobrej noviny je povzbudenie „Zmeňme púšť na záhradu“. Dobrá novina pozýva deti, rodiny a farské spoločenstvá, aby sa zapojili do koledovania a povzbudzuje všetkých koledníkov, aby svojimi talentmi a darmi opäť prispeli k pozitívnej zmene vo svojej farnosti i v krajinách východnej Afriky.

Detské hnutie eRko, ktoré je organizátorom celoslovenskej koledníckej akcie, tento rok predstavuje deťom hodnotu nezištnej služby. „Práve preto Dobrá novina upriamuje pozornosť na zapálené angažovanie sa tisícov koledníkov i obetavú prácu afrických partnerov. Ich odhodlanosť a radostná služba prináša ovocie požehnania, ktoré dokáže meniť vnútorné i vonkajšie púšte na kvitnúce záhrady,“ približuje súvislosti riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala.

Svätý Otec František v encyklike Laudato si’ pripomína, že starostlivosť má byť v prvom rade zameraná na človeka, no nemožno zanedbávať ostatné stvorenstvo, ktoré je darom a za ktoré človek nesie zodpovednosť. Práve dnešný svätec František z Assisi, ktorý je jedným z patrónov Dobrej noviny, vyriekol slová chvály predstavujúce názov tejto encykliky. On môže byť pre všetkých kresťanov príkladom lásky k Bohu cez vzťah k stvorenému svetu, k prírode, rastlinám, zvieratám.

Láska k stvorenstvu a komplexný prístup k riešeniu dôsledkov klimatickej zmeny sú dôležitým motívom rozvojového projektu ekologického farmárčenia v kraji Samburu v severnej Keni, ktorý sa stal hlavným projektom tohto ročníka.

Dobrá novina už tradične ponúka adventné námety pre prácu v detských spoločenstvách vo farnostiach.

Po dvoch rokoch globálnej pandémie má Dobrá novina dostatok skúseností, ako zabezpečiť koledovanie vzhľadom na vývoj šírenia koronavírusu. „Veríme, že okrem koledovania popod obloky, budú tento rok znieť vianočné koledy aj v našich príbytkoch,“ komentovala kolednícke prípravy koordinátorka Dobrej noviny Miroslava Selecká.

Dobrá novina pozýva všetkých zapojiť sa do koledníckej tradície, prinášať na Vianoce radosť a požehnanie, a tým meniť púšte na záhrady.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia