JAZYKOVEDNÉ, LITERÁRNOVEDNÉ A DIDAKTICKÉ REFLEXIE

JAZYKOVEDNÉ, LITERÁRNOVEDNÉ A DIDAKTICKÉ REFLEXIE

RedakciaKultúra15.6.2019

Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Jazykovedné, literárnovedné a didaktické reflexie.

Konferencia je dedikovaná prof. PaedDr. Milanovi Ligošovi, CSc., slovenskému jazykovedcovi a didaktikovi slovenčiny, pri príležitosti jeho životného jubilea.

Rámcový program konferencie:
09:30 – 10:15 registrácia (foyer fakulty)
10:30 – 11:00 slávnostné otvorenie konferencie (F 013)
11:00 – 12:00 prednášky v pléne a diskusia (F 013)
13:30 – 17:00 rokovanie v sekciách (F 013, F 010)

Podrobný program konferencie:
11:00 – 12:00 prednášky v pléne a diskusia (F 013)
Ľudmila Liptáková: Ad nové odborovodidaktické výzvy
Jozef Mlacek: Biblická a iná frazeológia v biblicky orientovanom texte

SEKCIA A (F 013)
13:30 – 14:45 rokovanie v sekcii (príspevok: 20 minút)
sekciu vedie Jaromíra Šindelářová
Jaromír Krško: Roger uvarí kávu, Matilda a Klotilda upracú byt... alebo o menách vecí každodennej potreby
Pavol Odaloš: Košická moderna a jej kontext
Vlastné mená obrazov (pinakonymá)
Jana Kiššová: Jazykový obraz sveta Slovákov v premenách času
diskusia k príspevkom

15:00 – 16:35 rokovanie v sekcii (príspevok: 20 minút)
sekciu vedie Jozef Mlacek
Jana Pekarovičová: Frazeodidaktický koncept prezentácie slovenčiny cudzincom
Jaromíra Šindelářová: Sonda do biblické frazeologie v Ústeckém kraji ČR
Dana Baláková: Frazeosémantická in/kompetencia mladej generácie alebo kreovanie minima / optima biblickej frazeológie v inštitucionálnom vzdelávaní
Viera Kováčová: Z intrafrazeologických vzťahov frazémy
cediť (preciedzať) komára, (a) ťavu prehĺtať

SEKCIA B (F 010)
13:30 – 15:05 rokovanie v sekcii (príspevok: 20 minút)
sekciu vedie Ľudmila Liptáková
Ivana Gejgušová a kol.: Čítanka jako podstatný faktor ovlivňující kvalitu literární výchovy na základní škole
Július Lomenčík: Skice k problémom školskej jazykovej výchovy vsynchrónii a diachrónii
Martin Klimovič: (Ne)motivovaná textová produkcia v škole ako výzva pre lingvodidaktiku
Edita Príhodová: Charakteristika ignaciánskej pedagogiky
diskusia k príspevkom

15:20 – 16:55 rokovanie v sekcii (príspevok: 20 minút)
sekciu vedie Edita Príhodová
Lubomír Hampl: Zda literatura společně s kinematografií odhalují národnostní stereotypy Čechů a Poláků. Glosa konceptuálního rozboru z oblasti domény auto a heterostereotypů
Anton Lauček: Slovenské pohľady v zajatí schémy a dogmy
Jana Juhásová: Aktualizácie stredovekých konceptov finality v súčasnej lyrike (po postmoderne)
Katarína Vilčeková: Miestopis a symbolika vody v Simonidesovej cestopisno - memoárovej tvorbe
diskusia k príspevkom

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia