Lesy naše ružomberské

Lesy naše ružomberské

František DianSpoznávame RK10.4.2022

Takýmto majetkom sa mohla a môže pochváliť len máloktorá obec dnešného Slovenska. V minulosti, v očiach likavského panstva, to bol až „priveľký“ majetok mesta. Aj preto majitelia likavského panstva a liptovskí župani z takto rozsiahleho chotára ukrajovali pod rôznymi zámienkami, ale aj pre novo zakladajúce obce Liptovskú Osadu (1649) a Liptovskú Lúžnu (1669). Po rozsiahlych súdnych sporoch trvajúcich storočie sa koncom 18. storočia hranice ružomberského chotára ustálili a v roku 1798 stoličný geometer Jozef Hradský vyhotovil mapu mestského chotára. Toľko v krátkosti z histórie.

V súčasnosti takmer 7 000 ha lesných pozemkov obhospodarujú Mestské lesy s.r.o. Takmer polovicu výmery tvoria chránené lesy. Neveľký počet šestnástich stálych zamestnancov mestských lesov na týchto pozemkoch vykonáva pestovné a ťažobné práce, ošetrovanie a ochranu lesných kultúr. Udržuje sieť lesných ciest a stará sa o chov lesnej zveri. Mnohé práce by bez pomoci štyroch desiatok živnostníkov nedokázali zvládnuť. Apríl sa pokladá za mesiac lesov. Pri tejto príležitosti sme oslovili riaditeľa Mestských lesov v Ružomberku Ing. Milan Šlávku a spýtali sa ho na niektoré aktuálne informácie.

Pán riaditeľ , čo robia v mesiaci lesov vaši zamestnanci ?

V apríli, po zimnom období znovu obnovujeme práce v pestovnej činnosti. Pozornosť sústreďujeme na zalesňovacie práce. V tomto roku plánujeme vysadiť 105 000 kusov sadeníc a ďalších 40 000 kusov ešte pri jesennom zalesňovaní. Takmer polovicu sadeníc budú tvoriť listnaté dreviny, keďže porasty v okolí Ružomberka sa postupne začínajú prebudovávať na listnaté a zmiešané s prevládajúcim bukom. V apríli ukončujeme zimné obnovné ťažby, porasty čistíme od vývratov a zlomov po víchriciach, najmä v Hrabove a na Maline Brde. Postupne prechádzame na výchovnú ťažbu – prebierky.

Zamestnanci Mestských lesov.

Časť vašich lesov je v chránenom pásme. Čitateľov môže zaujímať, akú činnosť môžete vykonávať v týchto lesoch ?

Máme značne obmedzené možnosti hospodárenia. Len 40% našich lesov sú lesy hospodárske a až 60% sú lesy chránené a účelové. Kategória ochranných lesov vyplýva z nutnosti chrániť pôdu v lesných porastoch pred eróziou, keďže väčšina porastov leží na svahoch s extrémnymi sklonmi. Tu sú ťažbové možnosti obmedzené a prevažuje ochrana lesa. Osobitnou kapitolou sú prírodné rezervácie Smrekovica, Jánošíková kolkáreň a časť Skalnej Alpy, kde je úplný bezzásahový režim. Naše lesy ležia na území Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Priamo v NP Nízke Tatry máme porasty o rozlohe 970 ha. V NP Veľká Fatra naše lesné porasty nie sú, sú však v ochrannom pásme. Celkove v ochranných pásmach NP leží takmer 5 600 ha. Ďalším špecifikom sú rozsiahle chránené vtáčie územia zaradené do sústavy NATURA 2000. Rozkladajú sa na ploche 2688 ha a sú nezávislé od vyššie spomínaných kategorizácií. Na týchto územiach je obmedzená ťažobná a iná činnosť v čase hniezdenia.

V uplynulých rokoch sa veľa hovorilo a písalo o premnožení medveďov. V čom spočíva starostlivosť o chránené živočíchy v mestských lesoch ?

Značne je premnožená jelenia zver. Z chránených živočíchov v našich lesoch okrem spomenutého medveďa máme vlky, rysy a hlucháne. Starostlivosť o tieto živočíchy podlieha najmä Štátnej ochrane prírody. Naši zamestnanci monitorujú ich výskyt, brlohy, početnosť... Mrzí nás, že Štátna ochrana prírody SR o výsledky pozorovaní nejaví záujem a potom často používa rôzne nepresné údaje a čísla, čo je na škodu veci.

Pán riaditeľ ! Niekedy je dobré vysloviť aj to, čo vás trápi, s čím denne zápasíte, o čom verejnosť nevie.

Laický pohľad verejnosti na dianie v slovenských, ale aj ružomberských lesoch je dosť skreslený. To, čo sa v lesoch deje, má svoj pragmatický a racionálny dôvod. Klimatické zmeny značne ovplyvňujú budúcu podobu našich lesných porastov. Hospodárenie v našich lesoch nie je živelné. Prebieha presne v duchu programov starostlivosti o les stanovených štátnymi orgánmi. Žiaľ, rozsiahle kalamity zapríčinené klimatickými zmenami ho veľmi ovplyvňujú. Treba si uvedomiť, že časť porastov je vyslovene určená na produkciu drevnej hmoty. Veď drevo je nenahraditeľnou, ale pritom obnoviteľnou surovinou. V našich mestských lesoch hospodárime trvalo udržateľným spôsobom. Hospodárenie prebieha v určitom kolobehu, keď z predaja dreva a z ťažby na to určeného porastu financujeme zakladanie nových porastov, ich výchovu a starostlivosť o porasty.

Spoločnosť Mestské lesy s.r.o., ktoré tieto lesné plochy a porasty spravuje, sa snaží o zachovanie prvoradého princípu udržať lesný majetok mesta v stálom ekonomickom zisku pri zachovaní zásad odborného, prírode blízkeho a trvalo udržateľného hospodárenia.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia